ලේසියෙන්ම රින්ගින්ග්ටෝන් නිර්මාණය කරගන්න. - Ringtone Maker

Home»,,,,,,»ලේසියෙන්ම රින්ගින්ග්ටෝන් නිර්මාණය කරගන්න. - Ringtone Maker


ඔයාලා ලඟ තියෙන ඕනෑම ගීතයක් ජංගම දුරකථනයේ රින්ගින්ග් ටෝන් එකට දාගන්න සකස් කරගන්න තවත් අලුත් මෘදුකංගයක් අරගෙන ආවා. මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ භාවිතා කළ හැකි මෘදුකාංගයක් වේ.  පරිගණකයට ඉන්ස්ටෝල් කර ඕනෑම ගීතයක් , ගීතයේ ඕනෑම කොටසක් සහ  කාලයත්(Duration) ඔබටම තීරණය කරලා Ringtone එක නිර්මාණය කරගන්න පුලුවනි. එහෙනම් ඔයාලත් උත්සහ කරලා බලන්න.